PRIVACY STATEMENT

Zimmerman Hypotheek- en Financieel advies

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Zimmerman Hypotheek- en Financieel Advies of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: Erwin Zimmerman
Onderneming: Zimmerman Hypotheek- en Financieel Advies
Bezoekadres: Waterstad 183
5658RJ Eindhoven
E-mail: erwin@zimmermanhypotheekadvies.nl
Telefoonnummer: 06-53748721
KvK-nummer: 74153765

Zimmerman Hypotheek- en Financieel Advies is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Zimmerman Hypotheek- en Financieel Advies is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Zimmerman Hypotheek- en Financieel Advies is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerking namens Zimmerman Hypotheek- en Financieel Advies, waaronder https://www.zimmermanhypotheekadvies.nl. en http://www.zimmermanfinaniceeladvies.nl

Zimmerman Hypotheek- en Financieel Advies verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Zimmerman Hypotheek- en Financieel Advies opgeslagen persoonsgegevens dienen ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Zimmerman Hypotheek- en Financieel Advies. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Zimmerman Hypotheek- en Financieel Advies om de overeenkomst uit te voeren.

Zimmerman Hypotheek- en Financieel Advies gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en slaat uw gegevens veilig op. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een data lek neemt Zimmerman Hypotheek- en Financieel Advies altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Zimmerman Hypotheek- en Financieel Advies worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

  • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bank/creditcard gegevens en ordernummer;
  • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bank/creditcard gegevens en ordernummer;
  • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en ordernummer;
  • voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Zimmerman Hypotheek- en Financieel Advies altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan erwin@zimmermanhypotheekadvies.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

  • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
  • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst;
  • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
  • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Zimmerman Hypotheek- en Financieel Advies gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Zimmerman Hypotheek- en Financieel Advies, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.